Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi udziału w programie edukacyjnym (zwanym dalej również „Warsztatami” lub „Szkoleniami”) gimnastyki intymnej Metodą Kriston®.

2. Organizatorem Warsztatów jest PROINTIMA Edukacja Zdrowotna Olga Król-Bech z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Kadłubka 41, zwana dalej „Firmą” lub „Organizatorem”.

Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Warsztaty są skierowane do osób indywidualnych (dalej zwanych „Uczestnikami” lub „Klientami”), które chcą poznać Metodę Kriston wyłącznie na własne potrzeby.

Zobowiązania Organizatora

Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatów zgodnie z harmonogramem i zakresem merytorycznym, opisanym na stronie www.gimnastykaintymna.pl. Warsztaty prowadzi Elżbieta KrólSzentkirályi – certyfikowana trenerka Metody Kriston®.

Uczestnik Warsztatów otrzyma 2 zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu, w tym jeden spersonalizowany oraz nagranie dźwiękowe jako pomoc naukowa do wdrażanie umiejętności. Warunkiem otrzymania nagrania jest ukończenie całości warsztatów.

Organizator nie wydaje certyfikatów ukończenia warsztatów.

Organizator nie wykonuje zdjęć podczas zajęć bez uprzedniej zgody Uczestników.

Zobowiązania Uczestnika

Warunkiem udziału w warsztatach jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO (załącznik nr 1) oraz klauzuli informacyjnej (zał.2) i oświadczenia o ochronie praw autorskich (zał. 3)

Zabrania się podczas szkoleń robienia zdjęć, nagrywania materiału wideo lub audio.

Procedura zgłoszenia (przyjęcia zamówienia)

1. Zgłoszenia można składać w następujący sposób:

– poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Firmy,

– przez czat w aplikacji Messenger (na Fanpage’u Firmy Gimnastyka Intymna Metodą Kriston® na portalu Facebook),

– emailem na adres dostępny na stronie internetowej Firmy w zakładce Kontakt,

– telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej Firmy w zakładce Kontakt,

– osobiście, podczas spotkań informacyjnych i edukacyjnych pogadanek, organizowanych przez Firmę.

2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta. Firma potwierdza przyjęcie zamówienia emailem (zazwyczaj) lub telefonicznie (w uzasadnionych przypadkach).

3. Warunkiem realizacji zamówienia w sensie wiążącej rezerwacji miejsca do udziału w Warsztatach jest opłacenie całości udziału lub wpłacenie na konto Firmy zaliczki w wysokości 100 zł.

4. O wpisaniu na listę Uczestników decyduje kolejność wpłaty, niezależnie od tego, czy Uczestnik wpłacił zaliczkę, czy całą cenę.

5. W przypadku opłacenia z góry całej kwoty za zakupiony udział w Szkoleniu, Klientowi przysługuje promocja w postaci zniżki w wysokości 10 proc. należnej sumy, przy czym promocja ta obowiązuje do odwołania.

7. W przypadku gdyby płatność za zamówienie nie została dokonana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie (rezerwacja) zostanie automatycznie anulowane przez Firmę.

8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Firmy przy opisie organizowanego Szkolenia, w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Szkolenia, jego cechy, elementy wchodzące w skład Szkolenia, termin i czas organizacji Szkolenia.

9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Firmy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu udziału w określonym Szkoleniu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Firmę przyjęcia zamówienia do realizacji.

Płatność

1. Klient ma do wyboru dwie formy płatności: wpłata na konto bankowe Firmy oraz osobiste opłacenie udziału w Szkoleniu gotówką.

2. Klient może, po uprzednim wpłaceniu zaliczki, opłacić uczestnictwo w Szkoleniu przed samym Szkoleniem – w przypadku opłaty gotówką. W przypadku płatności przelewem, opłaty należy dokonać w terminie, pozwalającym na zaksięgowanie pieniędzy na koncie Firmy w taki sposób, że Firma będzie w stanie stwierdzić ich wpływ najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w Szkoleniu oraz materiały szkoleniowe. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegu dla Uczestników.

Rezygnacja z uczestnictwa

Ewentualną rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach, niezależnie od przyczyny, należy zgłosić w formie pisemnej – mailem na adres: warsztaty@gimnastykaintymna.pl

Odwołanie/zmiana terminu

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Warsztatów w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba Uczestników lub w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć.

W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora, wpłata zostaje zwrócona Uczestnikowi w całości. Uczestnik może też, zamiast zwrotu pieniędzy, skorzystać z prawa do udziału w kolejnych Warsztatach

W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Uczestnika koszty związane z uczestnictwem w Warsztatach, tj. rezerwację noclegu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych/lotniczych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych, itp.

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności oferty z umową, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Firmą telefonicznie lub mailowo i określić, jaki jest powód jego reklamacji.

2. Firma ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Jeśli konieczne będą dodatkowe informacje, Firma zwróci się do Klienta z prośbą o ich dostarczenie.

3. Gdy reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Firma zwróci Klientowi poniesiony koszt w sposób proporcjonalny do uznania reklamacji.

4. Firma nie bierze odpowiedzialności za skuteczność treningu wykonywanego przez Klienta po Szkoleniu, ponieważ powodzenia to zależy od jego systematyczności, zaangażowania i personalnego sposobu wykonywania ćwiczeń.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy, zawartej na odległość lub poza siedzibą firmy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia potwierdzenia przez Firmę przyjęcia rezerwacji.

3. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie jednorazowego oświadczenia przed jego upływem mailowo, na adres info@gimnastykaintymna.pl.

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Firma zwraca Klientowi zapłaconą kwotę.

6. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z udziału w Szkoleniu.

7. Jeśli klient zrezygnuje z udziału w Szkoleniu w terminie poprzedzającym rozpoczęcie Szkolenia 14 dni lub więcej, zaliczka lub inna wpłacona kwota zostanie mu zwrócona. Jeśli jednak Klient zdecyduje się zrezygnować ze Szkolenia w terminie krótszym, niż 14 dni przed szkoleniem, zaliczka nie zostanie mu zwrócona, a w przypadku wpłaty na konto Firmy całej kwoty za Szkolenie, zwracana Klientowi kwota zostanie pomniejszona o wysokość wpłaconej zaliczki (100 zł).

8.W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie będzie zwracana.

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, publikowanych na stronie internetowej Firmy (w tym zdjęć, tekstów z bloga i opisów szkoleń) bez pisemnej zgody Firmy.

2. Zezwala się na swobodne udostępnianie linków do tekstów, dostępnych na firmowym blogu. W przypadku wykorzystania części lub całości samej treści tekstów, zamieszczonych na blogu, wymagane jest podanie linku do tekstu i źródła – blog serwisu gimnastykaintymna.pl.

3. Zabrania się podczas Szkoleń robienia zdjęć, nagrywania materiału wideo lub audio.

4. Każdy Klient, przed przystąpieniem do Szkolenia, jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, że zdobytą na szkoleniu wiedzę wykorzysta wyłącznie do poprawy własnej kondycji; nie będzie tej wiedzy wprowadzać do obrotu handlowego (w całości ani w części); nie będzie reprodukować, rozpowszechniać, publicznie odtwarzać czy przerabiać pliku audio, który nieodpłatnie otrzyma po Warsztatach jako pomoc naukową. Jeżeli Klient zajmuje się edukacją fitnessu/jogi/fizjoterapii, zobowiązuje się, by poznanych podczas szkolenia ćwiczeń nie włączać do własnych zajęć, także w zmienionej formie czy pod inną nazwą.

5. Podpisując to zobowiązanie, Klient przyjmuje do wiadomości, że w razie naruszenia warunków zobowiązania podlega odpowiedzialności finansowej za naruszenie praw autorskich.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Firmy.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacji o zmianach Regulaminu należy szukać na stronach serwisu gimnastykaintymna.pl.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowego serwisu Firmy.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Firmę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić Firmę o tym fakcie w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia zmiany Regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu wzięcia udziału w szkoleniu „Warsztaty Gimnastyki Intymnej Metodą KRISTON®”.

………………..……………………..

                                                                                    (data, czytelny podpis)

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

         dla uczestników szkolenia              
Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Olga Król – Bech prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: PROINTIMA Edukacja Zdrowotna Olga Król-Bech
z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul Kadłubka nr 41, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji Działalność Gospodarczej, posiadająca NIP: 6561203985
Dane kontaktowe: info@gimnastykaintymna.pl lub telefonicznie 696 390 282.  
Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Podstawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonaniu umowy miedzy stronami; – podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń Administratora wobec Uczestnika szkolenia; – podstawą przetwarzania danych są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego; podstawą przetwarzania Pana/Pani danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na analizie wyników prowadzonych szkoleń.  
Okres przetwarzania danych osobowych:  
Odbiorcy danych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, Kancelaria Prawna, Biuro Rachunkowe oraz licencjodawcy Metody  Kriston® – VITÁL TRÉNING KFT. 1061 Budapest, Király u. 14. I. em. 5, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Przekazanie danych poza EOG: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osób których dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu/kopii danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie umowy, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego Administratora. Dane te przekazane będą w ustrukturyzowanej formie nadającej się do odczytu maszynowego, jeśli jest to technicznie możliwe. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,  Telefon: 22 531 03 00.
Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych: „Warsztaty gimnastyki intymnej metodą Kriston®”.

________________________________________

                         Olga Król – Bech

Otrzymałam

_______________________________________

                (data, czytelny podpis)

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WARSZTATACH (SZKOLENIU) METODĄ KRISTON®

Niżej podpisana/podpisany (imię i nazwisko drukowanymi literami)

…………………………………………………………………………………………………………………..

adres e-mail ……………………………………………………………………………….……… uczestniczka/uczestnik warsztatów Gimnastyki Intymnej Metodą KRISTON® podpisując to oświadczenie i przekazując je prowadzącemu trenerowi  Elżbiecie Król-Szentkirályi

  •  zobowiązuję się podczas warsztatów nie robić żadnych zdjęć, nagrań video oraz audio;
  •  oświadczam, że zdobytą tutaj wiedzę wykorzystam wyłącznie do poprawy  własnej kondycji, jeżeli również zajmuję się edukacją fitnessu / jogi / fizjoterapii, to poznane tu ćwiczenia nie będę włączała/włączał do własnych zajęć, (ani w zmienionej formie, ani w pod inną nazwą);
  •  oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że nagranie w pliku MP3, które w czasie późniejszym otrzymam (bezpłatnie), z ćwiczeniami do pracy w domu, opracowane przez Andreę Kriston, jest chronione prawem autorskim. Przyjmuję do wiadomości, że zawartości pliku MP3 nie mogę wprowadzać do obrotu handlowego (całości ani części), jak również reprodukować, rozpowszechniać, ani pliku audio nie mogę publicznie odtwarzać czy przerabiać. Przyjmuje do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność finansową za naruszenie praw autorskich.

Wyrażam zgodę aby moje dane osobowe były przetwarzane przez spółkę Andrei Kriston pod firmą:
VITÁL-TRÉNING Kft. (Siedziba: 1061 Budapest, Király utca 14. 1/5; Węgry;

Cg. 01-09-889471; Numer podatkowy: 14113253-2-42) .


Dnia ………….

                                                             Podpis